<

Regulamin Ligi AoS 2020/21

1. Definicje:

1.1. Ranking Ligi Age of Sigmar - w skrócie: Liga AoS. Ma na celu integrację wyników graczy z całej polski w celu wyłonienia najlepszych graczy oraz oficjalnej reprezentacji Polski na międzynarodowe turnieje.

1.2. Klub / Ośrodek - lokalne, formalne bądź nieformalne stowarzyszenie co najmniej 6 graczy Warhammer: Age of Sigmar [w skrócie: AoS] organizujących wspólnie turnieje (co najmniej 6 w ciągu sezonu) i wydarzenia.

1.3 Region Geograficzny w rozumieniu ligi jest wyznaczany przez grono koordynatorów, w zależności od ośrodków organizujących turnieje na terenie kraju.

1.4. Koordynatorzy ligi - grupa osób decydująca o kształcie, regulaminie i rozwoju ligi.

1.5. Sezon Ligi – Zaczyna się pierwszego września danego roku. Sezon trwa 10 miesięcy, a wydarzeniem kończącym sezon, są Drużynowe Mistrzostwa Polski, gdzie następuje podsumowanie sezonu ligowego. Po ustaleniu daty DMP, koordynatorzy publicznie podadzą datę zakończenia ligi. Wyniki z DMP nie są wliczane do wyników ligowych.

1.6. Kontaktować można się z Koordynatorami ligi indywidualnie, lub poprzez fanpage na FB: https://www.facebook.com/Polska-Liga-Age-of-Sigmar-328989617845468 Lista koordynatorów wraz z regionami znajduje się na fanpage ligi.

2. Organizacja pracy Koordynatorów

2.1. Koordynatorzy są wybierani spośród przedstawicieli Ośrodków z danego regionu geograficznego. Koordynator będzie reprezentować region, oraz będzie upoważniony do głosowania w sprawach dotyczących ligi. Będzie odpowiedzialny za wprowadzenie wyników turniejów do ligi i dopilnowane odprowadzania zeń składki ligowej.

2.2. Kadencja Koordynatora obowiązuje przez jeden sezon ligowy. Nie ma ograniczenia ilości kadencji. Jeżeli Koordynator z jakichś względów zrezygnuje w trakcie trwania sezonu, może zastąpić go inna osoba. Jeżeli w trakcie trwania sezonu, ośrodki z danego regionu geograficznego nie zaproponują nowego kandydata na stanowisko koordynatora, kadencja koordynatora jest automatycznie przedłużana na następny sezon.

2.3. Lista aktywnych regionów na dzień 1.09.2020: Warszawa, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Katowice, Wrocław, Szczecin, Lublin.

2.4. Spośród koordynatorów w drodze głosowania należy wybrać Skarbnika, który dodatkowo do swoich obowiązków będzie sprawował pieczę i ewidencję nad składkami ligowymi.

2.5. Koordynatorzy mają prawo zaproponować nowe wpisy do regulaminu, które w drodze głosowania mogą zostać dodane do regulaminu. W przypadku remisu w głosowaniu, zaproponowana zmiana jest odrzucana.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, takich jak, w szczególności, ułożenie zasad turnieju w taki sposób, który promowałby konkretne armie lub rozpiski, kupowanie punktów czy jakiejkolwiek inne rozwiązania wpływające na sprawiedliwy wynik turnieju lub ligi, koordynator, po zasięgnięciu opinii pozostałych koordynatorów, ma prawo do niedopuszczenia turnieju do wzięcia udziału w lidze. W takim przypadku koordynator jest zobowiązany opublikować oświadczenie z podaniem przyczyny, z powodu której taka decyzja została podjęta.

2.7 Wszelkie zmiany osobowe w gronie koordynatorów mogą odbywać się raz do roku w okresie przerwy międzysezonowej z zastrzeżeniem rezygnacji koordynatora z pełnienia funkcji opisanej 2.2.

2.7.1 Głosowanie na nowego koordynatora jest przeprowadzane przez koordynatora z innego regionu by zachować uczciwość i klarowność głosowania. Do głosowania na koordynatora upoważnieni są wszyscy gracze, którzy rozegrali przynajmniej jeden turniej w regionie którego dotyczy głosowanie.

3. Ranking

3.1. Do rankingu zaliczane jest 8 najlepszych turniejów lokalnych gracza, oraz 4 turnieje klasy Master.

3.2 Gracze otrzymują punkty według wzoru, zaokrąglając do najbliższej liczby całkowitej: liczba punktów = limit punktów*(liczba osób +1- zajęte miejsce)/(liczba osób)

3.2.1 Do powyższego wzoru podstawiamy za turniej Lokalny to 20, za Turniej Master: 50

3.2.2 Na turniejach lokalnych w przypadku liczby graczy mniejszej niż 10 odejmujemy 2 punkty od limitu punktów za każdego gracza poniżej dziesięciu.

3.2.3 Pierwsze trzy miejsca na turnieju Lokalnym otrzymują premię +3/+2/+1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie miejsce. Pierwsze pięć miejsc na turnieju Master otrzymuje premię +5/+4/+3/+2/+1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie/czwarte/piąte miejsce.

3.3. Do Rankingu liczą się tylko turnieje rozgrywane na terenie Polski.

4. Turnieje Lokalne

4.1. Organizator turnieju/koordynator jest zobowiązany zgłosić turniej do ligi nie później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenie turnieju odbywa się poprzez umieszczenie postu gościa na stronie ligowej na facebooku (https://www.facebook.com/Polska-Liga-Age-of-Sigmar-328989617845468), z linkiem do wydarzenia.

4.1.1 Obowiązuje jedno wydarzenie wydarzenie per turniej, które musi zawierać regulamin, lub link do niego w opisie wydarzenia.

4.2. Turniej lokalny, aby został zaliczony musi uczestniczyć w nim co najmniej 6 graczy, oraz organizator musi zapewnić co najmniej 10 miejsc dla graczy.

4.3. Pełne wyniki muszą zostać przesłane do koordynatora ligi w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Przez pełne wyniki, rozumiemy nicki/nazwiska graczy biorących udział w turnieju, zajęte miejsce oraz armię którą grali.

4.4. Do ligi będą liczone tylko turnieje w formacie co najmniej 1000 pts, zawierające co najmniej 3 gry, z dostępnym minimalnym czasem na grę 1 godzina i 30 minut.

4.5. Do ligi nie będą zaliczane lokalne turnieje parowe / drużynowe.

4.6 W przypadku niejasności lub wątpliwości co do rzetelności przekazanych koordynatorowi danych dotyczących rozegranego turnieju i uczestników biorących w nim udział koordynator właściwego miejscowo regionu ma prawo skontaktować się z wybranymi uczestnikami w celach weryfikacyjnych. W przypadku powtarzających się wyżej wymienionych wątpliwości ma prawo zażądać od organizatora zapewnienia zdjęć z poszczególnych rund rozgrywanych na turnieju, przy wcześniejszym poinformowaniu organizatora o zaistniałej sytuacji i obowiązku uwierzytelnienia turnieju.

5. Turnieje Master

5.1. Master musi zostać zapowiedziany co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Odstęp między różnymi turniejami klasy Master musi wynosić co najmniej 3 tygodnie.

5.2. W turnieju musi uczestniczyć co najmniej 30 osób. W innym wypadku, turniej liczony będzie jako lokalny.

5.3. Turniej musi być co najmniej dwudniowy, oraz minimum 5 bitew.

5.4. Turniej musi mieć wyznaczonego niegrającego sędziego. Sędzia główny turnieju otrzymuje punkty do ligi jak za wygrany turniej lokalny. Takie punkty można zdobyć tylko raz na sezon.

5.5. Wymaga się, aby wymóc lub nagrodzić pomalowanie armii.

5.6. Pełne wyniki muszą zostać przesłane do ligi w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Przez pełne wyniki, rozumiemy nicki/nazwiska graczy biorących udział w turnieju, zajęte miejsce oraz armię którą grali.

5.7. Organizator nie ma prawa zbanować gracza z uczestnictwa w turnieju klasy Master, chyba że ma większość poparcia Koordynatorów. Koordynator z regionu, do którego przypisany jest gracz nie bierze udziału w takim głosowaniu.

5.8 W przypadku braku szczególnych regulacji turnieje klasy Master muszą spełniać wszystkie wymogi turniejów lokalnych. Ponadto Liga zastrzega sobie prawo do poddania pod głosowanie koordynatorów, zwykłą większością głosów, możliwości dopuszczenia jako turnieju klasy Master wydarzenia o niestandardowym regulaminie i formacie - przykładowo turnieje drużynowe, parowe, stosujące nietypową punktację poza meczową i tym podobne.

6. Drużynowe Mistrzostwa Polski

6.1. Organizator DMP będzie wybrany w drodze konkursu ofert poprzez głosowanie koordynatorów.

6.2. Oferty powinny zostać przedstawione koordynatorom najpóźniej do stycznia. Dokładna data będzie podana przez koordynatorów ligowych. Głosowanie trwa 10 dni od daty rozpisania.

6.3. Oferta organizatora powinna zawierać:

- określonego bezpośredniego organizatora z imienia i nazwiska

- lokalizację turnieju i orientacyjną datę

- maksymalny koszt wejściówki

- zarys regulaminu: dopuszczone i niedopuszczone zasady, punkty, system punktowania i parowania graczy

- limit miejsc (jeżeli jest jakiś)

- informację o organizatorach i sędziach - w tym przynajmniej jeden niegrający

- informację na temat możliwości urządzenia gali rozdania nagród ligowych

Mile widziane wszelkie informacje które mogą mieć wpływ na wybór organizatora takie jak: wymiary sali, zaplecze stołowo-terenowe, wymagania organizatora oraz wszelkie ograniczenia, dodatkowe atrakcje itp.

6.4. W przypadku zgłoszeń więcej niż dwóch organizatorów głosowanie będzie dwuetapowe. Do drugiego etapu przejdą dwa ośrodki z największą ilością głosów uzyskanych w pierwszym etapie. W przypadku głosowania dwuetapowego, pomiędzy etapami będzie 7 dni przerwy, podczas której organizatorzy mogą poprawić i uzupełnić swoje oferty.

6.5. Jeśli grono Koordynatorów zgłosi zastrzeżenia do określonego punktu regulaminu rozgrywek, zostanie rozpisane głosowanie na Forum Ligi. Wybrany organizator ma obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminie turnieju w zależności od wyników danego głosowania. Koordynatorzy mają 4 tygodnie na zgłaszanie poprawek do regulaminu, który znalazł się w ofercie organizatora. Data, wysokość wpisowego itp. elementy oferty organizatora nie podlegają temu zapisowi.

7. Składka Ligowa

7.1. Organizatorzy turniejów zgłoszonych do ligi są zobowiązani do wpłacenia na konto ligowe 1 zł za każdego gracza biorącego udział w turnieju lokalnym, oraz 2 zł za każdego gracza biorącego udział w turnieju typu Master.

7.2. Składka jest przeznaczana na utrzymanie strony rankingu oraz nagród na zakończenie sezonu (m.in. dyplomy dla Mistrza, Wicemistrza i 2 Wicemistrza, oraz dla najlepszych graczy daną armią w czołówce ligi).

7.3. Na opłacenie składki organizatorzy mają tydzień od daty zakończenia turnieju. W wypadku niedokonania wpłaty turniej nie zostaje zaliczony do ligi, a jego wyniki do rankingu anulowane.

7.4. Skarbnik musi prowadzić ewidencję składek w sposób transparentny dla reszty koordynatorów

7.5. Numer konta do składki to: 48 1870 1045 2078 1214 5407 0001

8. Reprezentacja Polski i wybór selekcjonera

8.1. Wyboru selekcjonera dokonuje TOP30 graczy w Lidze AoS z poprzedniego sezonu.

8.2. Obowiązkiem selekcjonera jest wybranie najlepszych i najbardziej odpowiednich graczy do reprezentacji kraju.

8.3. Selekcjoner wyznacza kapitana reprezentacji, który jest pomocnikiem selekcjonera i przywódcą duchowym reprezentacji: do jego obowiązków będzie należało m.in. zarządzanie drużyną i parowaniami.

8.4. Selekcjoner ma prawo grać w reprezentacji oraz może, ale nie musi, być Kapitanem.

9. Osoby biorące udział w turniejach zaliczanych do ligi wyrażają zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji założeń Ligi AoS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

10. Interpretacja powyższego regulaminu zależy od koordynatorów. We wszystkich niejasnych sprawach koordynatorzy regionalni podejmują wspólną decyzję w drodze głosowania. Nie ma odwołania od decyzji koordynatorów.

11. Liga AoS, oraz jej koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu.

© Copyright 2019 Artur Rietz