Regulamin Ligi AoS 2018

1. Definicje:

1.1. Ranking Ligi Age of Sigmar - w skrócie: Liga AoS. Ma na celu integrację wyników graczy z całej polski w celu wyłonienia najlepszych graczy oraz oficjalną reprezentację Polski na międzynarodowych turniejach. 1.2. Klub / Ośrodek - lokalne, formalne bądź nieformalne stowarzyszenie co najmniej 6 graczy Warhammer: Age of Sigmar [w skrócie: AoS] organizujące wspólnie turnieje (co najmniej 4 w ciągu sezonu) i wydarzenia. 1.3. Koordynatorzy ligi - grupa osób decydująca o kształcie, regulaminie i rozwoju ligi. 1.4. Sezon Ligi - trwa do 01.09 do 30.06 roku następnego. 1.5. Kontaktować można się z Koordynatorami ligi indywidualnie, lub poprzez fanpage na FB: https://bit.ly/2vGwdTB

2. Organizacja pracy Koordynatorów

2.1. Koordynatorzy są wybierani spośród przedstawicieli Ośrodków z danego regionu. Koordynator będzie reprezentować region, oraz będzie upoważniony do głosowania w sprawach dotyczących ligi. Będzie odpowiedzialny za wprowadzenie wyników turniejów do ligi i dopilnowane odprowadzania zeń składki ligowej. 2.2. Kadencja Koordynatora obowiązuje przez jeden sezon ligowy. Nie ma ograniczenia ilości kadencji. Jeżeli Koordynator z jakichś względów zrezygnuje w trakcie trwania sezonu, może zastąpić go inna osoba. 2.3. Lista regionów na dzień 1.09.2018: Warszawa, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Katowice, Lubin, Wrocław, Częstochowa 2.4. Spośród koordynatorów w drodze głosowania należy wybrać Skarbnika, który dodatkowo do swoich obowiązków będzie sprawował pieczę i ewidencję nad składkami ligowymi. 2.5. Koordynatorzy mają prawo zaproponować nowe wpisy do regulaminu, które w drodze głosowania mogą zostać dodane do regulaminu. W przypadku remisu w głosowaniu, zaproponowana zmiana jest odrzucana. 2.6. W uzasadnionych przypadkach, takich jak, w szczególności, ułożenie zasad turnieju w taki sposób, który premiował by konkretne armie lub rozpiski, kupowanie punktów czy jakiejkolwiek inne rozwiązania wpływające na sprawiedliwy wynik turnieju, koordynator lokalny, po zasięgnięciu opinii pozostałych koordynatorów, zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia turnieju do wzięcia udziału w lidze. W takim przypadku koordynator jest zobowiązany opublikować oświadczenie z podaniem przyczyny, z powodu której taka decyzja została podjęta.

3. Ranking

3.1. Do rankingu zaliczane jest 8 najlepszych turniejów lokalnych gracza, oraz 3 turnieje klasy Master. 3.2. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za Turniej Lokalny to 20, za Turniej Master: 50 3.2.1 Na turniejach lokalnych w przypadku liczby graczy mniejszej niż 10 odejmujemy 2 punkty od limitu punktów za każdego gracza poniżej dziesięciu. Pierwsze trzy miejsca otrzymują premię +3/+2/+1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie miejsce. 3.2.2 Pierwsze pięć miejsc na turnieju Master otrzymuje premię +5/+4/+3/+2/+1 odpowiednio za pierwsze/drugie/trzecie/czwarte/piąte miejsce. 3.3. Gracze otrzymują punkty według wzoru, zaokrąglając do najbliższej liczby całkowitej: liczba punktów = limit punktów*(liczba osób +1- zajęte miejsce)/(liczba osób) 3.4. Do Rankingu liczą się tylko turnieje rozgrywane na terenie Polski.

4. Turnieje Lokalne

4.1. Organizator turnieju/koordynator jest zobowiązany zgłosić turniej do ligi nie później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem. 4.2. Turniej lokalny, aby został zaliczony musi uczestniczyć w nim co najmniej 6 graczy. 4.3. Pełne wyniki muszą zostać przesłane do ligi w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Przez pełne wyniki, rozumiemy nicki/id graczy biorących udział w turnieju, zajęte miejsce oraz armię którą grali.

5. Turnieje Master

5.1. Master musi zostać zapowiedziany co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Odstęp między różnymi turniejami klasy Master musi wynosić co najmniej 3 tygodnie. 5.2. W turnieju musi uczestniczyć co najmniej 20 osób, a organizator musi zapewnić co najmniej 30 miejsc na turnieju. 5.3. Turniej musi być co najmniej dwudniowy, oraz minimum 5 bitew. 5.4. Turniej musi mieć wyznaczonego niegrającego sędziego 5.5. Wymaga się, aby wymóc lub nagrodzić pomalowanie armii. 5.6. Pełne wyniki muszą zostać przesłane do ligi w ciągu 7 dni od daty zakończenia turnieju. Przez pełne wyniki, rozumiemy nicki/id graczy biorących udział w turnieju, zajęte miejsce oraz armię którą grali. 5.7. Organizator nie ma prawa zbanować gracza z uczestnictwa w turnieju klasy Master, chyba że ma 100% poparcia Koordynatorów. Koordynator z regionu, do którego przypisany jest gracz nie bierze udziału w takim głosowaniu.

6. Drużynowe Mistrzostwa Polski

6.1. Organizator DMP będzie wybrany w drodze konkursu ofert poprzez głosowanie koordynatorów. 6.2. Oferty powinny zostać przedstawione koordynatorom do dwóch miesięcy od startu ligi. Głosowanie trwa 10 dni od daty rozpisania. 6.3. Oferta organizatora powinna zawierać:
- lokalizację turnieju i orientacyjną datę
- maksymalny koszt wejściówki
- informację o noclegach
- zarys regulaminu: dopuszczone i niedopuszczone zasady, punkty, system punktowania i parowania graczy
- limit miejsc
- informację o organizatorach - w tym przynajmniej jeden niegrający
- informację na temat możliwości urządzenia gali rozdania nagród ligowych
Mile widziane wszelkie informacje które mogą mieć wpływ na wybór organizatora takie jak: wymiary sali, zaplecze stołowo-terenowe, wymagania organizatora oraz wszelkie ograniczenia, dodatkowe atrakcje itp.
6.4. W przypadku zgłoszeń więcej niż dwóch organizatorów głosowanie będzie dwuetapowe. Do drugiego etapu przejdą dwa ośrodki z największą ilością głosów uzyskanych w pierwszym etapie. W przypadku głosowania dwuetapowego, pomiędzy etapami będzie 7 dni przerwy, podczas której organizatorzy mogą poprawić i uzupełnić swoje oferty. 6.5. Jeśli grono Koordynatorów zgłosi zastrzeżenia do określonego punktu regulaminu rozgrywek, zostanie rozpisane głosowanie na Forum Ligi. Wybrany organizator ma obowiązek wprowadzić zmiany w regulaminie turnieju w zależności od wyników danego głosowania. Koordynatorzy mają 4 tygodnie na zgłaszanie poprawek do regulaminu, który znalazł się w ofercie organizatora. Data, wysokość wpisowego itp. elementy oferty organizatora nie podlegają temu zapisowi.

7. Składka Ligowa

7.1. Organizatorzy turniejów zgłoszonych do ligi są zobowiązani do wpłacenia na konto ligowe 1 zł za każdego gracza biorącego udział w turnieju lokalnym, oraz 2 zł za każdego gracza biorącego udział w turnieju typu Master. 7.2. Składka jest przeznaczana na utrzymanie strony rankingu oraz nagród na zakończenie sezonu (m.in. dyplomy dla Mistrza, Wicemistrza i 2 Wicemistrza, oraz dla najlepszych graczy daną armią w czołówce ligi. 7.3. Na opłacenie składki organizatorzy mają miesiąc od daty zakończenia turnieju. W wypadku niedokonania wpłaty turniej nie zostaje zaliczony do ligi, a jego wyniki do rankingu anulowane. 7.4. Skarbnik musi prowadzić ewidencję składek w sposób transparentny dla reszty koordynatorów 7.5. Numer konta do składki to: 48 1870 1045 2078 1214 5407 0001

8. Reprezentacja Polski i wybór selekcjonera

8.1. Wyboru selekcjonera dokonuje TOP20 graczy w Lidze AoS. 8.2. Selekcjonerów może być więcej niż 1, ale wszelkie decyzje powinni podejmować jednogłośnie. 8.3. Obowiązkiem selekcjonerów jest wybranie najlepszych i najbardziej odpowiednich graczy do reprezentacji kraju. 8.4. Selekcjonerzy wyznaczają kapitana reprezentacji, który jest pomocnikiem selekcjonerów i przywódcą duchowym reprezentacji: do jego obowiązków będzie zarządzanie drużyną i parowaniami. 8.5. Selekcjoner ma prawo grać w reprezentacji, może, ale nie musi być Kapitanem. 8.6. Do gry w reprezentacji Polski na ETC automatycznie kwalifikują się 3 pierwsze osoby z rankingu ligowego. W przypadku miejsc ex aequo wszystkie osoby kwalifikują się do gry w reprezentacji. W przypadku rezygnacji z udziału w ETC którejś z osób kwalifikujących się do reprezentacji automatycznie na podstawie rankingu, jej miejsce jest zajmowane przez kolejną osobę z rankingu. 9. Osoby biorące udział w turniejach zaliczanych do ligi wyrażają zgodę na na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji założeń Ligi AoS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
© Copyright 2016 Artur Rietz